Confraria de Pescadors de Barcelona

Està situada en el cor de Barcelona, en un entorn emblemàtic i únic. La Confraria de Pescadors de Barcelona té les seves oficines en el conegut com a Moll del Rellotge, amagat als curiosos i obert al mar, al Barri de la Barceloneta. És una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, està constituïda per temps indefinit i exerceix la representació del sector pesquer i l’activitat extractiva pesquera en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, es regeix mitjançant Estatuts propis, que aprova la Junta General, màxim òrgan de govern de l’Entitat.

Confraria de Pescadors de Barcelona
Confraria_pescadors-barcelona