Política de privacitat

PROMOTORA D’EXPORTACIONS CATALANES, SA (en endavant, “PRODECA”), conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades, es preocupa per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres usuaris, clients o proveïdors, i actua de manera responsable i transparent al respecte.

Aquesta Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) té per objectiu informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides mitjançant la web www.gastroteca.cat (en endavant, “la Pàgina Web”), o per via telefònica, correu electrònic o formulari manual. Si és el cas, es detallarà si les vostres dades poden ser utilitzades per tercers.

PRODECA manifesta que ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible d’aquesta Política. Per a qualsevol aclariment, informació addicional o sol·licitud de drets no dubteu a contactar amb nosaltres.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes.

Abast de la Política de Privacitat

La política de privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres clients, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris de la pàgina web o tercers amb els quals tenim relació i en cas que les dades siguin necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat.

El Responsable del tractament de les vostres dades és:

 • PROMOTORA D’EXPORTACIONS CATALANES, SA
 • NIF: A58241316
 • Adreça: Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona, Espanya.
 • Telèfon: 935 524 820
 • Correu electrònic: contacte@prodeca.cat

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades (en endavant, “DPO”):

 • Correu electrònic: contacte@prodeca.cat
 • Adreça: Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona, Espanya.
 • Telèfon: 935 524 820

Quina informació recollim i amb quina finalitat?

PRODECA només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i limitades al correcte compliment de les finalitats en virtut de les quals van ser inicialment demanades.

Depenent dels serveis o funcionalitats de què vulgueu gaudir en cada moment, necessitarem tractar unes dades o unes altres que, en general, seran, segons el cas, les següents:

 • Les vostres dades identificatives (com per exemple, el vostre nom, cognom, idioma i país des del qual interactueu amb nosaltres, dades de contacte, etc.).
 • Les dades relatives al vostre negoci (per exemple, el nom del vostre negoci, productes que fabriqueu, àmbit territorial, adreça del comerç, premis gastronòmics, imatges de restaurant o del productor, etc.).
 • Dades de connexió, geolocalització i ubicació (en el cas d’interactuar amb nosaltres mitjançant el mòbil, per exemple).
 • Informació comercial (per exemple, si esteu subscrit al nostre newsletter).

Recordeu que, quan us demanem que empleneu les vostres dades personals per a donar-vos accés a alguna funcionalitat o servei de la web, marcarem alguns camps com a obligatoris, ja que són dades que necessitem per poder prestar-vos el servei o donar-vos accés a la funcionalitat en qüestió. Si us plau, tingueu en compte que, si decidiu no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugueu completar el vostre registre com a usuari o que no pugueu gaudir d’aquests serveis o funcionalitats.

Depenent de com interactueu amb la web, tractarem les vostres dades personals per a les finalitats següents:

 • Gestionar el vostre registre com a usuari de la web i oferir-vos els serveis que realitzem.
 • Atendre les vostres sol·licituds d’informació plantejades en qualsevol dels nostres canals d’atenció (per ex.: utilitzant els correus electrònics publicats, així com els nostres formularis de “Contacte”).
 • Realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.
 • Promocionar el vostre negoci a través de les campanyes i mitjans de màrqueting de la Gastroteca.
 • Enviar-vos el nostre butlletí electrònic de notícies (newsletter) en el cas que ho hàgiu sol·licitat expressament i enviar-vos comunicacions sobre els serveis de PRODECA i informació sobre comerç exterior.
 • Millorar la navegabilitat del lloc web a través de cookies. Utilitzem cookies amb l’objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels usuaris a les nostres pàgines web. Podeu consultar la informació relativa a com recollim i tractem aquesta informació a la “Política de cookies“.
 • Respondre davant de qualsevol requeriment de les autoritats.

També recollim la informació que el vostre navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que visiteu alguna de les nostres pàgines web per analitzar i millorar la vostra experiència d’ús, conèixer les vostres preferències de navegació a les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat de l’entorn.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a PRODECA són veritables i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació d’aquestes dades.

Durant quant temps conservem les vostres dades?

 • Les dades personals que hàgiu facilitat per tal de sol·licitar informació, es conservaran fins a la gestió i resolució de la sol·licitud i un cop resolta, durant un termini prudencial per atendre possibles qüestions que poguessin estar-hi relacionades.
 • Les dades de contacte per a l’enviament de comunicacions comercials les tractarem des que les sol·liciteu expressament fins que ens indiqueu que voleu donar-vos de baixa.
 • En el cas de les cookies, seran emmagatzemades al vostre navegador durant el termini de conservació que tingueu configurat, però podeu suprimir-les en qualsevol moment seguint els passos definits a la nostra “Política de cookies“.

En la resta de casos, les vostres dades es conservaran durant el termini estrictament necessari i fins a la prescripció de les obligacions legals pertinents, a fi de complir el conjunt de normes europees, nacionals i sectorials que puguin afectar el tractament de dades de caràcter personal.

Quan estem legitimats per al tractament de les vostres dades?

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que ens proporcioneu quan aquesta informació és necessària (i) per a l’enviament de la informació sol·licitada; (ii) per a la gestió de la pàgina web (i els seus serveis associats) i (iii) per al compliment d’obligacions legals imperatives que derivin del Dret de la Unió Europea o dels estats membres. PRODECA ha d’adoptar les accions necessàries per a garantir que les dades personals que recopili, emmagatzemi i tracti s’emprin de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, PRODECA ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que haguéssiu facilitat a través de la pàgina web.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les vostres dades sempre es sol·licitarà el vostre consentiment d’acord amb l’art. 7 del RGPD. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Teniu dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

Gestionar el vostre registre com a usuari de la web: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals com a usuari o productor i, en cas que ho hagi sol·licitat expressament, les dades del seu negoci seran publicades a la web amb fins promocionals.

Enviament del butlletí electrònic de notícies: l’interessat va donar el seu consentiment per a rebre notícies, promocions, campanyes i comunicacions comercials en relació amb la promoció i suport a la comercialització dels productes agroalimentaris locals.

A qui comuniquem les vostres dades?

Les vostres dades no seran comunicades a tercers aliens a PRODECA llevat que hàgiu sol·licitat que publiquem dades del vostre negoci a les pàgines webs i mitjans de difusió. No obstant això, sí que es podran comunicar als estaments oficials públics i a les entitats privades que, per obligació legal o necessitat operatives i contractuals, hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació del servei i de les altres finalitats abans esmentades.

Quins drets us emparen en relació amb el tractament de les vostres dades?

Teniu dret a obtenir informació sobre el tractament de les vostres dades per part de PRODECA. En concret:

 • Teniu dret a accedir a les vostres dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan —entre altres motius— les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, us podeu oposar al tractament de les vostres dades. En aquest cas, PRODECA deixarà de tractar les vostres dades, llevat que concorrin motius legítims imperiosos o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
 • Teniu dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hàgiu facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.
 • També teniu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Podeu exercir els drets esmentats enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica contacte@prodeca.cat amb la referència “Sol·licitud de drets”, adjuntant una còpia del vostre DNI o document similar.

Disposeu d’informació i models per a exercir els drets esmentats anteriorment a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Respondrem a les vostres peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un (1) mes des de la recepció de la vostra sol·licitud. En determinades circumstàncies, però, aquest termini es pot prorrogar altres dos (2) mesos, i en aquest cas us n’informarem oportunament dins el termini d’un (1) mes des de la recepció de la vostra sol·licitud.

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creieu que no hem satisfet l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent segons el vostre lloc de residència. En el cas de Catalunya, podeu adreçar-vos a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). En aquest sentit, podeu consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment?

Sí, en qualsevol moment podeu retirar el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades per a una o diverses de les finalitats indicades anteriorment i per a les quals ja hàgiu prestat el vostre consentiment.

És possible que es pugui modificar aquesta Política de Privacitat?

PRODECA es reserva el dret a modificar aquesta Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, i per respondre a canvis organitzacionals i del sector sanitari. No limitarem els drets que us corresponen d’acord amb aquesta Política de Privacitat ni hi realitzarem modificacions substancials sense informar-ne prèviament. Publicarem totes les modificacions d’aquesta Política de Privacitat en aquesta pàgina web i, si són significatives, en farem una notificació més destacada (per exemple, us enviaríem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés determinats aspectes i —en casos excepcionals— fins i tot us en sol·licitaríem novament el consentiment).

Normativa aplicable

Sense perjudici d’una altra normativa sectorial que pugui tenir incidència en la regulació de la Protecció de Dades, us informem que aquesta matèria està regulada a:

Taula-política-de-privacitat
Segueix-nos!