Declaració d'accessibilitat web

PRODECA (Promotora d’Exportacions Catalanes) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web Gastroteca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.gastroteca.cat/


Situació de compliment

Aquest lloc web és «parcialment conforme» amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • El lloc web podria tenir imatges sense contingut alternatiu I VIDEOS SENSE ALTERNATIVES COM SUBTÍTOLS I AUDIODESCRIPCIONS
  • Els calendaris de la secció Agenda contenen  barreres d’accessibilitat per als usuaris de lectors de pantalla. Recomanem consultar els esdeveniments en format llistat.
  • Altres calendaris com els de les fitxes de producte també contenen barreres d’accessibilitat
  • El formulari per inscriure les empreses conté controls sense etiquetes i funcionalitats no accessibles amb lector de pantalla i teclat. Mentre es corregeixen i si teniu problemes per omplir-lo podeu enviar un correu a formularis@gastroteca.cat
  • La secció “Botigues Món” és inaccessible per als usuaris de lectors de pantalla.
  • En algunes pàgines la funcionalitat del contingut no és operable a través de teclat.
  • Hi ha pàgines on el contingut no es mostra mitjançant el focus generat per la navegació a través del teclat.
  • Els documents PDF contenen imatges sense alternatives i manca de marcat de taules i encapçalaments.
  • Alguns continguts no tenen prou contrast de color amb el fons.
 • En algunes pàgines quan es redimensiona  el contingut no es manté l’espai mínim entre línies, paràgrafs o lletres.
  • El contingut no restringeix la seva visualització i funcionament a una única orientació de pantalla, com vertical o horitzontal.
  • L’estructura d’encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia
  • En algunes pàgines no existeix un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen.
  • Els canvis d’idioma en alguns texts no es poden detectar mitjançant el software
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

També pot haver-hi elements exempts del Reial Decret que no siguin accessibles com els diversos mapes.


Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 4 de Novembre de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb

Darrera revisió de la declaració: 4 de Novembre de 2020


Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.


Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Segueix-nos!