DO Terra Alta

Els vins de la Terra Alta ocupen les parts planes i les fondalades de les valls seques, sobre terrasses naturals, en terrenys molt permeables, amb sòls forts i profunds, que permeten un bon drenatge dels cultius. El clima és mediterrani amb trets continentals destacats. Les temperatures presenten una gran fluctuació: queden per sota dels 0º a l’hivern i superen els 40º a l’estiu. El règim de precipitacions anuals és de 500 mm, una quantitat petita que, a més, queda escassament retinguda i que propicia que la humitat sigui baixa.