Sorteig de Nadal – Gastroteca

  • Informació
Divendres 25.12.2020

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ

1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa Promotora d’Exportacions Catalanes S.A amb domicili a Doctor Roux, 80 i número identificatiu [A-58.241.316] organitza amb objectius promocionals un sorteig (d’ara endavant, “Promoció”) d’àmbit comunitari, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per usuaris residents a Catalunya i majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per participar.

2. DATA D’INICI I FINALITZACIÓ DEL SORTEIG
La promoció s’iniciarà el Divendres dia 25/12/2020 a les 10 h, i finalitzarà el Dilluns dia 04/01/2021 a les 10 h. Els guanyadors s’anunciaran el mateix Dilluns dia 04/01/2021 a les 14 h via post de Facebook, històries d’Instagram i post d’Instagram.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Només podran participar aquells participants que compleixin aquests requisits.
  • Podran participar persones que resideixin a Catalunya i que siguin majors de 18 anys.
  • Els participants podran participar les vegades que vulguin.
  • Els participants han de ser perfils reals.
  • La mecànica de la promoció consisteix a realitzar 3 accions: 1. Seguir el compte de @Gastroteca, 2. Fer “m’agrada” a la publicació i 3. Etiqueta a les 3 persones amb les que compartiràs taula aquestes festes 4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS S’escolliran [50] guanyadors i [10] suplents que s’anunciaran el dia [04/01/2021]. La selecció del guanyador/a i els suplents es realitzarà dels participants de les plataformes de Facebook i Instagram. Es farà de forma aleatòria a través d’una plataforma externa com per exemple www.sorteiogram.com els guanyadors obtindran de premi: 1 drap de cuina d’edició limitada de la Gastroteca pintat a mà per la dissenyadora Aggypuff.

Els escollits hauran de facilitar-nos el nom, cognom, correu electrònic, adreça on volen rebre el premi i un número de telèfon.

4. LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les bases legals, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció. No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte d’altri emprats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Promotora d’Exportacions Catalanes S.A (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de Promotora d’Exportacions Catalanes S.A (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest sorteig o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.). El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners. Promotora d’Exportacions Catalanes S.A es reserva el dret, si concorre una causa justa i prèvia comunicació legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció. Són a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumit per Promotora d’Exportacions Catalanes S.A en les presents Bases Legals. S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació. Promotora d’Exportacions Catalanes S.A es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

5. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS

No es permetran comentaris de contingut inadequat, que sigui ofensiu, injuriós, discriminatori o que pogués vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol mena que poguessin patir els participants, guanyador o tercers. No assumim la responsabilitat, en casos de força major o cas fortuït, que puguin impedir la realització de la promoció. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Promotora d’Exportacions Catalanes S.A i que afecti el normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la Promoció, incloent-hi la pàgina web de participació.

7. FACEBOOK // INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera per Facebook ni Instagram per tant, els participants alliberen a Facebook i Instagram de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d’aquesta Promoció.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és, Promotora d’Exportacions Catalanes S.A amb domicili a Doctor Roux, 80 i número identificatiu [A-58.241.316]. Promotora d’Exportacions Catalanes S.A es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura. De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals conscient que les dades personals facilitades per a la participació en aquest sorteig siguin incorporades a un fitxer titularitat de Promotora d’Exportacions Catalanes S.A per tramitar la participació en el sorteig i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Promotora d’Exportacions Catalanes S.A, qualsevol modificació de les dades. Promotora d’Exportacions Catalanes S.A es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar a Promotora d’Exportacions Catalanes S.A de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els participants tenen dret a (I) accedir a les seves dades personals, així com a (II) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (III) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades (IV) oposar-se al tractament de les seves dades i (V) sol·licitar la seva portabilitat. Els participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu electrònic contacte@prodeca.cat indicant, el motiu de la petició. Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequada a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

9. CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Altres entrades